Medezeggenschap op school

De school heeft een medezeggenschapsraad die wordt aangesteld om de school beter te besturen. Het is bij wet gesteld dat elke basisschool een medezeggenschapsraad moet aanstellen. Zo een raad bestaat uit leerkrachten en ouders. De personeelsleden bepalen zelf welke collega’s als vertegenwoordigers zitting zullen nemen in de raad, terwijl de ouders bepalen wie hen zal vertegenwoordigen. Het medezeggenschapsraap helpt in samenspraak met de schoolleiding het beleid te bepalen.

Rechten medezeggenschapsraadprimary-school-taking-their-daily-lunch-break-during-their-school-day-activities-725x482

Het medezeggenschapsraad heeft een adviesrecht en kan adviezen uitbrengen over vakantieregelingen of het bepalen van lessenroosters. Daarnaast is er sprake van een initiatiefrecht waarbij voorstellen kunnen worden gedaan en meningen gedeeld met het bestuur. Verder heeft de raad ook een instemmingsrecht. Dit houdt in dat de raad ook betrokken wordt bij de besluitvorming over de ouderbijdrage, de schooltijden en schoolgids. Het mee bepalen van het schoolreglement wordt ook bekrachtigd door deze wet. Als laatst is nog het recht op informatie. De raad moet voorzien worden van benodigde informatie zodat zij effectief kan functioneren.

Plichten medezeggenschapsraad

Naast rechten zijn er ook plichten die moeten worden nageleefd door de medezeggenschapsraad. Een van de belangrijkste plichten is zorgen voor transparantie. Het is duidelijk waarmee de raad zich bezighoudt. Om in te kunnen spelen op de ontwikkelingen binnen de school is de raad betrokken en probeert continue geïnformeerd te blijven. Zo worden problemen vroegtijdig ontdekt en opgelost. Verder staat de raad open voor de achterban en raadpleegt hen tijdig over advies- en instemmingszaken.

Schoolbestuur

Het schoolbestuur is verplicht de medezeggenschapsraad tijdig te informeren zodat zij goed kan functioneren. Ook wordt de raad altijd in gelegenheid gesteld voorstellen te doen. Voorstellen en adviezen worden altijd overwogen maar het bestuur is niet verplicht ze over te nemen. Vergaderingen worden van te voren in overleg met de raad bepaald. Na elke vergadering worden de notulen openbaar gesteld voor alle stakeholders.